Behandeling, coaching en training bij Psychologiepraktijk Riet de Haan vindt plaats onder de volgende algemene voorwaarden:
Begripsbepaling:
De psycholoog: de opdrachtnemer psychologiepraktijk Riet de Haan
Cliënt: de opdrachtgever. Voor cliënt kan gelezen worden cliënten.

De plichten van de cliënt 
Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om de psycholoog juist te informeren over zaken die de geestelijke en/of lichamelijke gezondheidstoestand betreffen en die van belang zouden kunnen zijn voor de inhoud van de sessie. Om goed hulp te kunnen verlenen wordt betrokkenheid van de cliënt bij het eigen hulpverlenings- /coachingsproces en in geval van relatietherapie bij dat van de partner verwacht. Van de cliënt wordt verder verwacht dat deze zoveel mogelijk de adviezen van de psycholoog opvolgt.

Het recht van de cliënt op informatie 
De cliënt heeft recht op informatie over zijn/haar problematiek, de behandeling, en over eventuele alternatieve behandelingen. De cliënt beslist samen met de psycholoog wat er gaat gebeuren.
Van iedere cliënt wordt een dossier bijgehouden. Hierin staan alle gegevens die betrekking hebben op de behandeling. Dit dossier kan door de cliënt op afspraak worden ingezien, met uitzondering van de gegevens die niet over de cliënt zelf gaan.

Behandelovereenkomst
In  het eerste of tweede gesprek wordt in overleg met de cliënt een behandelovereenkomst gesloten. Bij relatietherapie wordt na de intake met beide partners afzonderlijk een gesprek gevoerd. Daarna wordt in gezamenlijk overleg de behandelovereenkomst vastgesteld. In de behandelovereenkomst staat welke doelen de cliënt wil bereiken, hoe de doelen bereikt kunnen worden, en een indicatie van hoe lang de behandeling zal duren.  

 

Het recht van de cliënt op bescherming van zijn privacy
De gegevens van de cliënt worden vertrouwelijk behandeld. Bij partnerrelatietherapie wordt er van de individuele gesprekken een apart dossier bijgehouden. Het individuele dossier kan niet zonder toestemming van betrokkene door de partner van betrokkene worden ingezien. Cliëntgegevens worden niet zonder toestemming van de cliënt aan derden verstrekt. Het maken van video-opnames in het kader van intervisie en supervisie zal altijd vooraf met de cliënt besproken worden.

Bereikbaarheid 
Cliënt kan met de praktijk telefonisch contact opnemen, via mail of via het informatieformulier. De praktijk is 3 dagdelen geopend en derhalve beperkt bereikbaar.  In crisissituaties kan door cliënt contact worden opgenomen met de huisarts of vervangende huisarts/huisartsenpost. 


Afspraken afzeggen 
Wanneer een cliënt een afspraak niet kan nakomen, dient deze uiterlijk 24 uur tevoren te worden afgemeld via het telefoonnummer 06 33 797 536. Wanneer de telefoon niet beantwoord wordt, dient de voicemail te worden ingesproken. Afmelden kan ook via de e-mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). In antwoord op de annulering wordt altijd een ontvangstbevestiging per email verstuurd. De psycholoog draagt geen verantwoordelijkheid voor het onjuist afmelden door cliënt. Bij onjuist afmelden worden de kosten voor het consult in rekening gebracht.


Betalingsvoorwaarden
De kosten staan op de website vermeld. De cliënt ontvangt na elk behandelings-/coachingsgesprek per e-mail een factuur. Indien de cliënt niet over e-mail beschikt wordt de factuur na elke sessie overhandigd. Alle kosten dienen voor een volgende behandeling te zijn voldaan. Wanneer de betaling niet tijdig geschiedt, wordt de behandeling opgeschort, tenzij er schriftelijk hierover afspraken zijn gemaakt. De behandeling kan weer worden hervat wanneer aan de financiële verplichtingen is voldaan. Conflicten over de betaling kunnen ertoe leiden dat de behandelovereenkomst beëindigd wordt. Het bedrag voor de Houd me Vast cursus dient in zijn geheel te zijn voldaan één week voorafgaand aan het begin van de cursus.

Doorverwijzing

In het belang van de cliënt behoudt de psycholoog zich het recht voor door te verwijzen naar een collega.

Overmacht
De psycholoog is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens cliënt indien er sprake is van overmacht.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de psycholoog geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de psycholoog niet in staat is haar verplichtingen na te komen. De psycholoog behoudt zich het recht voor om in gevallen waarin sprake is van overmacht, de datum, aanvangstijd en/of plaats van het gesprek/sessie of cursus te wijzigen.

Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over het beroepsmatig functioneren van de psycholoog, bespreekt de psycholoog dit graag in een persoonlijk gesprek. Wanneer de cliënt zich onvoldoende met zijn/haar klacht geholpen voelt, kan hij zich richten tot de geschillencommissie Zorg Algemeen (www.degeschillencommissiezorg.nl).

Datum: 27 februari 2016; gewijzigd op 1 januari 2018.

 
Riet de Haan MSc, psycholoog en relatietherapeut
Ik wil me van harte inzetten voor liefdevolle relaties! Ik help stellen om samen te werken aan een sterke band van liefde en kameraadschap. Zodat je echt (weer) samen op kunt trekken.
lees meer